1. Home
 2. Informatie
 3. Media
 4. Mediaprotocol voor leerlingen (versie ouders/verzorgers)

Mediaprotocol voor leerlingen (versie ouders/verzorgers)

 Mediaprotocol leerlingen – versie ouders en verzorgers

 

Inhoudsopgave

Doel van dit Mediaprotocol 2

01. Uitgangspunten. 2

02. Afspraken. 2

02.1   Internet 2

02.2 Schoolwebsite. 3

02.3 elektronische diensten: e-mail / chatten /websites. 3

02.4 elektronische apparatuur: mobiele telefoons, mp3-spelers, smartphones, I-Pods, pda’s, tablets, e-readers,  netbooks….. 4

02.5 Omgaan met ICT (hardware en software) van de school 4

03. Maatregelen bij overtreding van de regels. 5

04. Tot slot 5

 

 

Doel van dit Mediaprotocol
 

De Hasselbraam, ressorterend onder het bevoegd gezag van Onderwijsstichting SKPOEL, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Als school leveren we een bijdrage aan het verantwoord gebruiken van het internet, e-mail en mobiele telefoons als informatie- ­en communicatiemiddelen door onze leerlingen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Dit kenniscomplex noemen we: mediawijsheid. Om dit gewenste gedrag te bevorderen, stellen we leerdoelen. Dit noemen we: Basisvaardigheden, gesplitst naar leerlingen en naar leerkrachten. Deze leggen we separaat en buiten dit Mediaprotocol vast.

Daarnaast zijn er omgangsvormen. Wij zullen de leerlingen wijzen  op omgangsvormen en het gebruik van de beschikbare informatie­ en communicatiemiddelen. Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Ons  personeel zal leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag (surf­, chat­, e-mail, mobiele telefoon, camera, mp3­-speler, etc.) en ongewenst gebruik van elektronische informatie­- en communicatiemiddelen (ICT-middelen). Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag en/of gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen van bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en/of andere toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn. Om ongewenst mediagedrag te voorkomen, stellen we regels. Dit noemen we: mediagedragscode. De mediagedragscode leggen we vast in dit Mediaprotocol.

01. Uitgangspunten

 • Wij  bevorderen het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot
  informatie- en communicatiemiddelen als internet en e-mail te begeleiden.
 • Wij  proberen binnen onze  mogelijkheden te voorkomen dat ongewenste uitingen op school voorkomen
 • De leerlingen dragen  een eigen verantwoordelijkheid binnen de door onze  school
  gestelde kaders.

Wij  zien erop toe dat leerlingen verantwoord gebruik maken van informatie- en communicatiemiddelen (ICT). Leerlingen worden na uitleg over verantwoord gebruik geacht deze afspraken te respecteren en zich hieraan te houden. Ongewenst en/of onverantwoord gebruik wordt bestraft.

 

02. Afspraken

02.1     Internet

 

 • Leerlingen mogen internet gebruiken voor het raadplegen van bronnen, zoeken naar
  content en het spelen van games, waarbij  één en ander gerelateerd moet zijn aan enig  onderwijsleerproces. Overig gebruik  dient altijd in overleg met en na goedkeuring van  personeel te gebeuren.
 • Het is niet toegestaan tijd op de computer te besteden aan zaken die geen verband
  houden of niet te maken hebben met het onderwijsleerproces of de school.
 • Buiten schooltijd zijn de computers slechts toegankelijk op aangeven van het personeel.
 • Bij surfen op internet mag  niet bewust worden gezocht op zoekwoorden die te maken hebben met grof taalgebruik, agressie, seks en discriminatie.
 • Op school mag niet worden   gechat of ge­-msn’d: niet voor­, onder ­of na schooltijd, tenzij dit voor educatieve doeleinden wordt gedaan en alleen op aangeven van het personeel.
 • Het gebruik van internet voor vermaak (bijvoorbeeld toegang tot sociale media zoals
  MySpace, Hyves, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube,…) is niet toegestaan, tenzij dit voor educatieve doeleinden wordt gebruikt en alleen op aangeven van personeel.
 • Leerlingen worden geacht van tevoren met de leraar af te spreken wat ze op internet
   willen gaan doen.
 • Leerlingen mogen slechts printen wat echt noodzakelijk is en slechts op aangeven van het personeel.
 • Leerlingen mogen slechts downloaden wat echt noodzakelijk is en slechts op aangeven van het personeel.
 • Leerlingen bezoeken geen websites (bijvoorbeeld sociale media zoals MySpace, Hyves, Facebook, Twitter, Flickr,  YouTube,…) waarvoor ingelogd moet worden tenzij op aangeven van het personeel.
 • Voor iedereen geldt dat het niet is toegestaan om persoonlijke informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoorden en pincodes te geven via internet, chatprogramma’s en/of e-mail. Indien leerlingen werken met persoonlijke informatie zoals nicknames, e-mailadressen, inlognamen en wachtwoorden, dragen zij er persoonlijk zorg voor dat al deze informatie wordt verwijderd voor men stopt met werken op de computer.
 • Leerlingen worden geacht meteen een personeelslid in te lichten als ze informatie
  tegenkomen waardoor ze zich niet prettig voelen of waarvan ze weten dat dit niet hoort. Leerlingen worden ook geacht personeel in te lichten als er minder leuke dingen gebeuren op internet, bijvoorbeeld als iemand wordt gepest.

 

02.2 Schoolwebsite
 

Op de schoolwebsite wordt mogelijk informatie over/van leerlingen geplaatst. Er zal geen publicatie van gegevens/beeldmateriaal op de schoolwebsite plaatsvinden van tot individuele leerlingen herleidbare informatie zonder toestemming van de betrokken ouders/verzorgers en/of leerlingen. De ouders/verzorgers en/of leerlingen moeten in de gelegenheid worden gesteld toestemming te verlenen voor publicatie van deze gegevens/beeldmateriaal. De school verzamelt de namen van personen die geen toestemming verlenen zodat voorkomen kan worden dat eventuele gegevens/beeldmateriaal op de website van de school terechtkomen. Mochten de ouders/verzorgers via het aanmeldingsformulier voor de school toestemming hebben verleend, dan geldt deze toestemming ook voor plaatsingen van beeldmateriaal op de website.

02.3 elektronische diensten:

e-mail / chatten /websites

 

 • Aan de leerlingen van onze school kunnen persoonlijke en schoolgebonden e-
  mailadressen worden toegewezen. E-mailadressen die door de school worden toegewezen zijn uitsluitend voor onderwijsdoeleinden bestemd. E-mail- en chatcommunicatie heeft in dit geval slechts plaats via deze schoolaccount.
 • Het is niet toegestaan e-mailberichten / chatberichten te sturen of uit te lokken die geen verband houden met het onderwijs of de school. Indien dit wenselijk is, gebeurt dit altijd in overleg en na toestemming van personeel.
 • De leerlingen worden geacht geen e-mail / chatberichten op te stellen, te verzenden of te beantwoorden waarbij men zich niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan men weet dat dit niet hoort.
 • Het is de leerlingen niet toegestaan om via e-mail, chatberichten en/of websites  
   persoonlijke informatie en/of beeldmateriaal van zichzelf of van anderen te versturen / uploaden zonder toestemming van het personeel.
 • Leerlingen mogen downloaden wat echt noodzakelijk is en slechts op aangeven van het personeel.

 

02.4 elektronische apparatuur: mobiele telefoons, mp3-spelers, smartphones, I-Pods, pda’s, tablets, e-readers,  netbooks

 

De afspraken omtrent mobiele telefoons, mp3-spelers en andere elektronica splitsen we op in twee elementen:

 

 1. Bezit:
 2. Het bezitten van mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod’s, iAudio,…) en   tablets op school is toegestaan. De school is echter niet aansprakelijk voor apparatuur die geen eigendom is van de school.
 3. Gebruik:
 4. In de les: In de les worden mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod’s, iAudio,…) en tablets alleen gebruikt voor educatieve toepassingen en dit op aangeven van het       personeel.
 5. Buiten de les: Buiten de les wordt op het gehele schoolterrein het gebruik van mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod, iAudio,…) en tablets niet toegestaan.[1]
 6. De school is echter niet aansprakelijk voor apparatuur die geen eigendom is van de school. Tenzij deze apparatuur wordt ingezet voor onderwijsdoeleinden.

02.5 Omgaan met ICT (hardware en software) van de school

 

 • Met haar computers, digiborden en netwerkvoorzieningen stelt de school gevoelige en kostbare apparatuur en software ter beschikking. De school gaat er in beginsel vanuit dat alle gebruikers van deze voorzieningen zich hier heel goed van bewust zijn. In geval van schade kan elke gebruiker, dus ook een leerling,  rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.
 • Over vandalisme zijn al vele woorden geschreven en niet minder gesproken. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om iemand die iets wil vernielen of hacken daarvan te weerhouden. 
  We kunnen met z’n allen zorgen dat  iedereen in een prettige sfeer werkt met goede en op correct gebruik afgestemde apparatuur. Leerlingen die niettemin doelbewust schade aanrichten, worden bestraft. Schades wordt in ieder geval op de betreffende leerling verhaald. In buitengewone situaties beslist de schoolleiding, eventueel na ruggespraak met het Bestuur.
 • Mocht een leerling  zich niet houden aan deze afspraken, dan zal deze leerling  de eerste  keer gedurende één dag de toegang tot informatie- en communicatiemiddelen ontzegd worden. In het geval van een mobiele telefoon, geluidsdrager of andere elektronica zal deze worden ingenomen door de leerkracht. Aan het eind van de dag kan deze dan worden opgehaald.
 • Bij herhaling wordt wederom gedurende één dag de toegang tot informatie- en
  communicatiemiddelen ontzegd. In het geval van een mobiele telefoon, geluidsdrager of andere elektronica zal deze worden ingenomen door de leerkracht. De leerkracht zal dan contact met de ouders/verzorgers opnemen over het voorval. Er zal een gesprek plaatsvinden met de leerling  over de consequenties van zijn of haar gedrag en er zullen, afhankelijk van het voorval, afspraken gemaakt worden. Bij dit gesprek zal ook de Digicoach aanwezig zijn. Deze afspraken worden ook naar huis toe gecommuniceerd.
 • Overtreedt een kind voor de derde keer de afspraken , dan zal hij of zij voor één maand worden uitgesloten van gebruik van informatie- en communicatiemiddelen. In het geval van een mobiele telefoon, geluidsdrager of andere elektronica zal deze worden ingenomen door de leerkracht. De leerling krijgt dan gedurende één maand het verbod voor het meenemen van een mobiele telefoon, geluidsdrager of andere elektronica. Er zal wederom contact met ouders opgenomen worden en een gesprek plaatsvinden. Bij dit gesprek is de leerkracht en de directie aanwezig.
 • De ouders/verzorgers van de leerling zijn daarenboven gehouden tot vergoeding van alle schade, van welke aard ook, die  voorvloeit uit de overtreding of het laten voortduren daarvan.

03. Maatregelen bij overtreding van de regels

04. Tot slot

 

Van iedereen wordt verwacht dat zij zich houden aan deze afspraken en regels. Leerlingen zullen gewezen worden op het juiste gebruik van bijvoorbeeld internet maar ook van andere Elektronische Informatie & Communicatiemiddelen en de mogelijke gevolgen die verkeerd gebruik kan hebben. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor ons als school en als  personeel om eventuele gevaren bespreekbaar te  maken en te houden.

 

Periodiek of wanneer daar eerder aanleiding toe is, zal dit Protocol op actualiteit en op aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen worden getoetst en zo nodig worden aangepast.[1] Uitzondering: SBO leerlingen mogen tijdens de pauzes gamen bij wijze van individuele ontspanning.
De behoefte hieraan is binnen deze onderwijsvorm sterker dan in andere.

 

Terug naar boven