Onderwijskwaliteit

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij je graag naar Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl

Hoe houden we zicht op onze onderwijskwaliteit

De ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 en 2 wordt gevolgd met behulp van het KIJK!-registratiesysteem in beeld wordt gebracht:

  • Basisgegevens: basiskenmerken, betrokkenheid en risicofactoren
  • Ontwikkelingsleeftijd per ontwikkelingsaspect met daarbij relevante observatiegegevens
  • Een ontwikkelprofiel met daarin een samenhangend overzicht van de ontwikkelingsgegevens en
    basisgegevens op verschillende registratie momenten.

De ontwikkeling van de leerlingen van groep 3 t/m 8 wordt gevolgd door methode en niet- methode
gebonden toetsen. Deze laatsten worden twee keer per schooljaar afgenomen.
Om de leerlingen zo kansrijk mogelijk door te verwijzen naar het voortgezet onderwijs maken wij
gebruik van ‘Aansluiting PO-VO’ in groep 7 en de AMN-eindtoets in groep 8.

Het document analyseren en verbeteren, het groepsoverzicht en de groepsplannen zijn kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van kinderen in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en evalueren.
Het groepsplan wordt uitgevoerd door de leerkracht van de groep, eventueel bijgestaan door een
onderwijsassistent.
In de laatste twee weken van elke periode vinden de groepsbesprekingen plaats. Ten aanzien van de
leerlingenzorg hanteren we vijf ondersteuningsniveaus en daarnaast een schema op basis waarvan we
bepalen hoeveel begeleiding er naar een kind dient uit te gaan. In de groepsplannen per deelgebied
wordt dit meegenomen.School Ondersteunings Profiel (SOP)

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd.

Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Klik hier voor het volledige SOPRapport onderwijsinspectie

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een deel van de scholen dat onder een bestuur valt. De scholen die ze op dat moment niet bezoeken, worden op een andere manier eens in de vier jaar bezocht. Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand de tijd om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. 

Van het laatste inspectierapport van De Hasselbraam is nog geen officieel verslag. Hier leest u een stuk uit de nieuwsbrief van SKPOEL  over het laatste bezoek van de inspectie aan bestuur en De Hasselbraam.