1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 6/7/8 juf Jeanne en juf Babs
 4. Groep 7

Groep 7

 Hieronder kunt u lezen wat we zoal in groep 7 aan bod laten komen.

 

Algemene weekplanning

Korte beschrijving wat de kinderen in een week krijgen:

MaandagGedragsregel van de week bespreken, weekendkring, spelling, rekenen, taal, Engels,  lezen, Trefwoord en KC.
DinsdagStillezen, spelling, rekenen, taal, lezen, Blits, Sova/Trefwoord, en KC
WoensdagStillezen, spelling, rekenen, verkeer, topo, zelfstandig werken.
DonderdagStillezen, spelling, rekenen, taal, Nieuwsbegrip, Taal, lezen, gym, KC.
VrijdagStillezen, spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen (Goed Gelezen/Blits), schrijven/verkeer, topo, Handvaardigheid/techniek.
  Informatie over de vakken
 • Taal

-In Staal taal zijn de bronnen  realistisch, uit het leven van kinderen gegrepen. Daardoor zien ze de betekenis van taal. Bovendien doen de kinderen in een thematische context eerst kennis op (impressie), die ze vervolgens gaan toepassen in een werkelijke presentatie of publicatie (expressie). Er wordt dus echt iets met hun werk gedaan. En dat motiveert!

-Goed Gelezen (begrijpend lezen) is een methode voor voortgezet lezen. Goed Gelezen legt steeds het accent op het leren lezen met begrip. De kinderen achterhalen de betekenis of bedoeling van een tekst.

-Lezen: Lekker lezen, stillezen, Nieuwsbegrip, verwerking m.b.v. leesopdrachten gekoppeld aan een leesboek.

 • Rekenen                               

In elke les van de methode pluspunt is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen actief betrokken bij het leren van de verschillende rekencategorieën. De oefenstof heeft een opbouw, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken, uitgedaagd worden en succeservaringen kunnen opdoen.

 • Spelling                                 

Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken zoveel mogelijk foutloos te kunnen maken. In de methode Staal ligt de nadruk op het voordoen (mondeling), verwoorden, het constant herhalen van spellingscategorieën en gerichte feedback. Hiervoor worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd.

Onder spelling valt ook grammatica, o.a. woordsoorten, zinsdelen, leestekens en werkwoordspelling.

 • Studievaardigheden  

Blits (Begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden)  is een methode  waarmee kinderen op een systematische manier belangrijke studievaardigheden verwerven, o.a.: het hanteren van studieteksten, het hanteren van informatiebronnen, kaartlezen en lezen van schema’s, tabellen en grafieken.

     

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling      

De jij en ik-club bevordert het sociaal gedrag, het morele besef (waarden en normen) en een gezonde emotionele ontwikkeling.

Elke week staat er een schoolregel centraal. Deze wordt ook in de nieuwsbrief vermeld.

 • Engels 

Met Just do it! leren kinderen Engels verstaan, spreken, lezen en schrijven.

 • Schrijven                               

In groep 7 staat het functioneel persoonlijk handschrift optimaliseren centraal.

 • Verkeer         

Groep 7 heeft de  "JeugdVerkeersKrant" (JVK)

In de JVK komen o.a. aan bod: Aan welke eisen moet een fiets voldoen? Hoe kunnen kinderen zich het beste gedragen in alledaagse maar ook in bijzondere verkeerssituaties? Hoe moet jij je gedrag aanpassen aan weersgesteldheden? Hoe maak je een bewuste vervoerskeuze? Hoe zit dat nu met al die 'pijlen-borden' en voorrangsafspraken?

Ook gaan we “Oefeningen voor het verkeersexamen” doen. In april krijgen de kinderen een theoretisch verkeersexamen en een praktisch verkeersexamen die ze af moeten leggen met een goed gekeurde fiets.

 • Topografie     

Methode Ajodakt.

Aan bod komen o.a. Europa (totaal) staatkundig en natuurkundig, de landen en hoofdsteden, bevolkingsdichtheid, klimaat, religies, arm en rijk, energie, en vervoer.

 • Computer/techniekles          

Naar aanleiding van het kernconcept krijgen de kinderen computer- en technieklessen.

Groep 7 richt zich op powerpoint presentaties maken en deze presenteren. Ze krijgen veilig internetten en ze gaan ook aan de slag met werkstukken maken met behulp van het computerprogramma Aabeecee. Hierbij zouden wij graag begeleiding van 1 of meerdere ouders voor hebben. Hebt u tijd en zin om de groep te begeleiden dan kunt u dat middels het strookje kenbaar maken. Wij hopen op uw hulp!!

 • Gym   

De gymles heeft niet alléén als doel om even lekker actief te ontspannen.
Doordat je met elkaar, met materiaal, met je lichaam en met ruimte te maken hebt, kunnen goede lessen bewegingsonderwijs nog een bijdrage leveren aan de motorische ontwikkeling van kinderen. 

 

Overige zaken/activiteiten

Inloop: van 08.35u tot 08.45u en van 13.05 tot 13.15u.

Kinderen gaan tijdens de inloop zelfstandig naar de klas.

Tijdens de inloop hebben we geen tijd om een gesprekje aan te gaan. Vaak vragen leerlingen al onze aandacht. U heeft wel de mogelijkheid om een kleine boodschap aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

Schooltijden:

 • Maandag van 08.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15u
 • Dinsdag van 08.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15u
 • Woensdag van 08.45u tot 12.30u
 • Donderdag van 08.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15u
 • Vrijdag van 08.45u tot 12.15u en van 13.15u tot 15.15u

Stoplicht, time-timer en blokje: In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht, time-timer en blokje voorzien van naam, om het zelfstandig werken te bevorderen.

Pauze: 10.30u-10.45u

Eten en drinken: We eten op maandag, dinsdag en donderdag allemaal fruit. Op woensdag en vrijdag graag ook iets gezonds te eten meegeven .

Verjaardag: Deze wordt gevierd om 8.45u. De traktatie kan tijdens de inloop in de klas gezet worden.

Kernconcept: Het is een thematische aanpak voor wereldoriëntatie die ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, maar waar wel doelgericht gewerkt wordt aan inzichten. Door het werken met kernconcepten kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden ( stellen, spreken en luisteren), rekenonderdelen als meten en wegen, en de creatieve vakken zoveel mogelijk geïntegreerd.

Gym: Groep 7 op donderdag van 13.15u tot 14.15 u.

Entreetoets: Met de Entreetoetsen meten we de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Deze wordt afgenomen in het voorjaar van 2016. Nadere toelichting volgt nog.

Verkeersexamen: Dit jaar doen alle kinderen in het voorjaar een theoretisch en praktisch verkeersexamen. Nadere informatie volgt.

Verkeersdoolhof: In oktober gaan we het verkeersdoolhof rijden. Hierin worden ze min of meer getest over wat ze al weten van de verkeersborden en regels.

Fietscontrole: Bij het verkeersdoolhof worden de fietsen gecontroleerd en wordt verteld wat er aan veranderd moet worden voor het verkeersexamen.

Bezoek Prinsentuin Oudenbosch: Wij gaan dit jaar een bezoek brengen aan Prinsentuin om een indruk te krijgen hoe het op een school in het voortgezet onderwijs kan zijn.

Cito middentoetsen: Zoals gewoonlijk worden deze in januari afgenomen.

Agendagebruik:

De agenda is niet alleen handig voor het bijhouden van de dag waarop het huiswerk moet worden ingeleverd. Waarvoor kan de agenda gebruikt worden? Denk dan bv. aan:

 • Huiswerk maken en leren en belangrijke data, bijvoorbeeld: entreetoets.
  Kinderen noteren een goede omschrijving van de opdracht.

Delen van de stof kunnen op verschillende dagen worden genoteerd zodat de kinderen een planning kunnen maken.

 • Bij presentaties (bijvoorbeeld spreekbeurten) moeten kinderen niet alleen de dag van de spreekbeurt, maar ook de inleverdatum noteren.
 • Het meenemen van spullen, bijvoorbeeld knipsels, knutselmaterialen.

Daarnaast kunt u als ouders de agenda gebruiken om korte mededelingen aan de leerkracht te doen, bijvoorbeeld een bezoek aan een arts. Dit in plaats van het meegeven van losse briefjes. Hiermee geeft u uw kind de verantwoordelijkheid om de agenda te tonen aan de leerkracht. Op deze manier proberen we samen te werken aan een goede, soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

 Huiswerk groep 7:

- individueel huiswerk: rekenen, spelling, taal,  topo, Engels, studievaardigheden etc.

- klassikaal huiswerk: woordenschat, begrijpend lezen (Goed Begrepen) studievaardigheden,  spelling en werkwoordspelling. Dit wordt zoveel mogelijk verspreid over een bepaalde periode.

Luizencontrole: Na iedere vakantie is er een luizencontrole.

Postdag: Zoveel mogelijk op de woensdagen krijgen leerlingen briefjes mee m.b.t. tot een activiteit, hulp etc.

Nieuwsbrief: 1 keer per week verschijnt er een nieuwsbrief op de website http://www.bshasselbraam.nl/

Ook ontvangt u deze via de mail. Mocht u deze niet ontvangen of is uw e-mail gewijzigd,

stuur dan een mail naar nieuwsbrief@bshasselbraam.nl.

 

Naar boven