1. Home
  2. Informatie
  3. MR

MR

 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN DE HASSELBRAAM

Wat is een Medezeggenschapsraad ?

Het MR reglement stelt:
Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden voor het overleg tussen, en de medezeggenschap van de in de school fungerende geledingen: dit is in het belang van het goed functioneren van de school in al haar
doelstellingen. De medezeggenschapsraad wordt ingesteld door het bevoegd gezag (Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur; SKPOEL).


Dit houdt in: 
De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en personeel met de schoolleiding (de directeur). In de medezeggenschapsraad van "de Hasselbraam" hebben 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting. Overigens is het zittende aantal leden afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. 10 leden in totaliteit is het maximum. De zittingsduur van de leden van de MR is 4 jaar.
Daarna zijn ze aftredend en kunnen zij zich opnieuw herkiesbaar stellen.

 

Wat doet de MR ?

De MR heeft tot taak de belangen van ouders en personeel te behartigen. De MR mag het schoolbestuur (on)gevraagd advies uitbrengen. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.
Op dit moment is er elke 6 weken overleg tussen de directie en de MR.
De directie heeft voor bepaalde aangelegenheden instemming nodig van de MR voordat er een besluit mag worden genomen zoals b.v. voor: 
- vaststelling of wijziging van het leerplan. 
- vaststelling of wijziging van het aktiviteitenplan.
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. 
- nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid voor door de directie te nemen besluiten zoals b.v. voor: 
- fusie met een andere school. 
- vaststelling of wijziging van de taakverdeling binnen de schoolleiding.

 

Waarom is een MR belangrijk ?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten/ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

 

Wat heb ik aan de MR ?
De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel door verkiezingen gekozen. Zoals beschreven bij "wat doet een MR" kan de MR alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken met de directie. Iedere
ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. In aanvang is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen
eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. Als dit niet voldoende duidelijkheid schept kan een ouder/personeelslid de MR benaderen.

 

Wie zijn de MR-leden?
• Personeelsgeleding 
  Mevr. Anita van Zundert (Secretaris), 

Mevr.Cobien Oomens,

Mevr. Ilse van den Bemt (penningmeester)

 

 • Oudergeleding 

  

Martijn Timmer,

 

Helena van Emrik. (geen foto aanwezig)

 

GMR: 
Namens de Hasselbraam zit mevr. Cobien Oomens in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van alle MR'en ressorterend onder de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL). De GMR heeft overleg met de algemeen directeur van SKPOEL.

 

Hoe kom ik in contact met de MR?
Uiteraard is ieder lid van de MR aanspreekbaar voor alle ouders en personeel van de Hasselbraam.

 

De MR van de Hasselbraam is daarnaast bereikbaar op de volgende manieren:
• Via het e-mail adres: mr@bshasselbraam.nl

• Via het postbakje van de MR op de Beukenlaan 
• Via het postadres van de Hasselbraam:
MR de Hasselbraam
Postbus 1004 
4870 BA Etten-Leur.
Meer informatie over wat een MR inhoudt is te vinden op internet: www.infowms.nl 


naar boven